ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016 / ANNUAL MUSIC EDUCATION PROGRAMME 2015-2016

Print

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης την περσινή περίοδο, το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά (Σεπτέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016) βελτιωμένο και εμπλουτισμένο με νέα αντικείμενα. Φέτος, θα λειτουργήσουν τρία τμήματα με διπλωματούχους και καταξιωμένους καθηγητές από την Αθήνα και τη Σάμο. Παρακάτω ακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα και τα ονόματα των καθηγητών:

Α. Τμήμα κλασικής μουσικής

 • Βιολί – Τάξη Ελένης Περρή
 • Βιόλα – Τάξη Ελένης Περρή
 • Βιολοντσέλο* – Τάξη Γιάννη Μαλλιόπουλου
 • Κοντραμπάσο* – Τάξη Γιάννη Μαλλιόπουλου
 • Κλαρινέτο* – Τάξη Φίλανδρου Κάρρα
 • Σαξόφωνο* – Τάξη Φίλανδρου Κάρρα
 • Πιάνο           Τάξεις Νάντιας Μπαντούρα, Μαριάννας Μπαρούτα, Μαρίας Μπαρμπάκη
 • Μονωδία      Τάξη Δήμητρας Τσακανιά
 • Θεωρητικά:    Προθεωρία, Θεωρία Ι, Θεωρία ΙΙ, Θεωρία ΙΙΙ, Αρμονία Ι, Αρμονία ΙΙ, Αρμονία ΙΙΙ, Ιστορία Μουσικής Ι

Για τα όργανα σημειωμένα με αστερίσκο (βιολοντσέλο, κοντραμπάσο,  κλαρινέτο, σαξόφωνο) υπάρχει ελάχιστος αριθμός μαθητών προκειμένου να ανοίξουν οι τάξεις. Σε αυτά τα όργανα γίνεται εγγραφή και οι υποψήφιοι μπαίνουν σε λίστα αναμονής. Μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 7 μαθητών ανά καθηγητή, ανοίγουν οι τάξεις (π.χ. 5 μαθητές στο βιολοντσέλο και 2 στο κοντραμπάσο, σύνολο 7 για τον καθηγητή βιολοντσέλου και κοντραμπάσου). Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν μαθήματα το ποσό της εγγραφής επιστρέφεται.

Β. Τμήμα σύγχρονης μουσικής (ροκ και ποπ)

 • Ηλεκτρική κιθάρα ­– Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Aκουστική κιθάρα – Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Ηλεκτρικό μπάσο – Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Ντραμς – Τάξη Γιώργου Λιβανού
 • Cajon – Τάξη Γιώργου Λιβανού

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν χρήσης αίθουσας «προβάδικου» και του τεχνικού εξοπλισμού της για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, καθώς και σύσταση ροκ σχημάτων για την πραγματοποίηση συναυλιών.

Γ. Τμήμα παραδοσιακής μουσικής

 • Λαούτο
 • Ούτι
 • Σαντούρι
 • Βιολί
 • Κρουστά (μπεντίρ, τουμπελέκι, ντέφι)

Τα ονόματα των καθηγητών θα ανακοινωθούν προσεχώς

Αναλυτικές πληροφορίες:

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα εκμάθησης οργάνου και των τριών τμημάτων  είναι διάρκειας 45 λεπτών μία φορά την εβδομάδα και ατομικά. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα στα όργανα:  βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τα οποία είναι διάρκειας 1 ώρας δύο ή τρεις φορές το μήνα (σαββατοκύριακα) λόγω της μετακίνησης των εκπαιδευτών από την Αθήνα και ατομικά ή σε γκρουπ 2 ατόμων (σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής). Τα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουν όταν και εφόσον συμπληρωθούν 7 υποψήφιοι μαθητές ανά καθηγητή. 

Τα μαθήματα Θεωρητικών είναι διάρκειας μιάμισης ώρας (η Προθεωρία μία ώρα) μία φορά την εβδομάδα και ομαδικά. Θα πραγματοποιηθούν αν συμπληρωθεί τμήμα με τουλάχιστον 5 μαθητές.

Μουσικά σχήματα

Οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν στα παρακάτω μουσικά σχήματα του Προγράμματος χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση:

 • Χορωδία Μουσικού Προγράμματος (Νεανικό τμήμα)
 • Ροκ μπάντα
 • Σύνολα μουσικής δωματίου
 • Παραδοσιακό σχήμα

Το σχήματα είναι υπό διαμόρφωση με βάση τη ζήτηση και το επίπεδο των σπουδαστών εκτός από το Νεανικό Τμήμα της Χορωδίας του Μουσικού Προγράμματος (Υπεύθυνος: Γιώργος Κουμαραδιός) το οποίο ήδη λειτουργεί.

Εγγραφή στο πρόγραμμα – Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην πόλη της Σάμου.

Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα στα μουσικά όργανα κλασικού και σύγχρονου τμήματος από 15 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα θεωρητικών και μαθήματα του τμήματος παραδοσιακής μουσικής από 1 Οκτωβρίου.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης και καταβολής ποσού εγγραφής και δίδακτρα πρώτου μήνα.

Εγγραφές νέων μαθητών μπορούν να γίνουν σε όλη τη  διάρκεια του προγράμματος.

Οι εγγραφές γίνονται στην αίθουσα προβών της Μουσικής Παρέας Σάμου (πρώην Μαυρογένειος Σχολή στο Μαλαγάρι Σάμου) Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ώρες 18.00-20.00  

Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα: 6937274692, 6977533272 ή  από κοντά τις παραπάνω ώρες και ημέρες εγγραφών.

ANNUAL MUSIC EDUCATION PROGRAMME 2015-2016

After the successful implementation of the Music Education Program last year, the program will continue in the new school year (September 2015 – June 2016) improved and enriched with new subjects. This year there will be three departments with qualified and reputable music teachers from Athens and Samos . Here are the courses offered and the names of teachers:

I. Department of classical music

 • Violin – Eleni Perri
 • Viola – Eleni Perri
 • Cello * – Giannis Malliopoulos
 • Double bass * – Giannis Malliopoulos
 • Clarinet * – Filandros Karras
 • Saxophone * – Filandros Karras
 • Piano – Nadia Bandura, Marianna Barouta, Mary Barbaki
 • Monody (singing) – Dimitra Tsakania
 • Theory: Pre-theory, Theory I, Theory II, Theory III, Harmony I, Harmony II, Harmony III, Music History I

*For instruments marked with an asterisk (cello, double bass, clarinet, saxophone) a minimum number of pupils are needed in order to run classes. For these instruments candidates are being recorded and put on a waiting list. Once the required number of seven pupils per teacher is met, classes open (for example, 5 pupils for cello and 2 for double bass gives a total of 7 for the teacher of cello and double bass). If the 7 pupils are not reached and class not able to run, the subscription fee will be refunded.

II. Department of modern music (rock and pop)

 • Electric guitar – Christos Fakas
 • Acoustic guitar – Christos Fakas
 • Electric bass – Christos Fakas
 • Drums – Georgos Livanos
 • Cajon – Georgos Livanos

There is a possibility of free use of the space for “rehearsal” as well as its equipment for the participants in the program under the guidance of teachers, and of forming rock bands aiming at organizing concerts.

III. Department of Traditional Music

 • Lute(Laouto)
 • Outi
 • Zither(Santouri)
 • Violin
 • Percussion (bedir, toubeleki, tambourine)

The names of the teachers to be announced shortly

Detailed information:

The lessons

The instrumental lessons of all three departments lasts 45 minutes once a week and individually. Exceptions are classes in instruments: cello, double bass, clarinet, saxophone, which are one 1 hour two or three times a month (weekends) due to the transport of instructors from Athens, individually or in groups of two persons (in case of increased participation ). These courses will start when the number of seven candidate students per teacher is reached.

The theoretical courses are one and a half hour (the Pre-theory one hour) once a week and in groups. They will be running if a minimum of 5 students in a class is reached.

Music bands

Students of the program can participate in the programs following ensembles at no additional charge:

 • Music Program Choir (Youth Section)
 • Rock band
 • Music ensembles
 • Traditional band

The schemes are being developed based on demand and the level of the students, except the music programs Youth Department Choir (Director: Georgos Koumaradios) which is already running.

Registration – Information

Classes take place in Samos Town.

Registration starts September 1st.

Classes of classical and modern musical instruments teachings start from September 15.

Theory courses and classes of traditional music instruments teachings start from October 1.

Registration in the program is done by filling in the application form and payment of registration fee payment plus the first month tuition fee.

Registration of new students can be made throughout the program year.

Registration in the rehearsal room of Mouski Parea Samou (in formerly Mavrogeneios School in Malagari, Samos town) Monday, Wednesday and Friday hours 18.00-20.00

For more information: 6937274692, 6977533272 or in person at above mentioned hours and days of application.

Συναυλία Σπουδαστών Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης / Concert by students of samart´s Music Educational Program – 13 / 6 / 2015

PrintΤο Πρόγραμμα Μουσικής Εκπαίδευσης της σαμart ολοκληρώνει τον πρώτο ετήσιο κύκλο του με συναυλία των σπουδαστών που έλαβαν μέρος. Μικροί και μεγάλοι στις τάξεις πιάνου, μονωδίας, ντραμς, εγχόρδων και πνευστών θα παρουσιάσουν μουσικά έργα σημαντικών συνθετών είτε σολιστικά είτε σε μικρά μουσικά σύνολα. Η συναυλία θα λάβει χώρα Σάββατο 13 Ιουνίου, αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου (Σάμος), ώρα 19.30. Είσοδος ελεύθερη

 The Music Educational Programme initiated by samart completes its first annual cycle with a student concert. Young and old members of classes in piano, singing, drums, string and wind instruments will present musical works of important composers either solo or in small ensembles. The concert will take place Saturday, June 13 in the Municipality Hall (behind the park in Samos town), at 19.30. Free entrance.

Διήμερο σεμινάριο TANGO – 9 & 10 Μαΐου 2015

Metaxenia 9-10 Maiou Sponsors

H Tango in Samos σε συνεργασία με τη Samart διοργανώνουν ένα διήμερο σεμινάριο Tango στο Καρλόβασι στις 9-10 Μαίου 2015 με τους διακεκριμένους Μaestros Κωνσταντίνο Μπαγρόπουλο και Μεταξένια Καραχάλιου.

Το διήμερο θα περιλαμβάνει μαθήματα για έμπειρους και μη, χορευτές καθώς και για όλους εκείνους που θέλουν να ανακαλύψουν τη μαγεία του Αργεντίνικου Tango!

Κατα τη διάρκεια του σεμιναρίου θα διεξαχθεί επίσης Milonga (tangoparty) με μουσική από τον Κωνσταντίνο Μπαγρόπουλο αλλά και Show από τους ίδιους τους Μaestros!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ:
(χωρίς προαπαιτούμενη εμπειρία)

Μαθήματα βάσης

16.00-17.30
17.45-18.15
Τεχνική γυναικών
18.30-20.00

Milonga (party) στις 22.00 ,σε συνεργασία με το Ν.Α.Ο.Κ. στην αίθουσα του στο λιμάνι, με SHOW απο τους δασκάλους!

ΚΥΡΙΑΚΗ:

Εισαγωγή στα ochos
16.00-17.30
Γύρος της ντάμας , δομή και τεχνική
18.00-19.30

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Δήμου στην Κεντρική Πλατεία Καρλοβάσου. Το κάθε μάθημα κοστίζει 5 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές

Facebook: Tango In Samos
E-mail: tangoinsamos@gmail.com

Κιν: 694 599 5976

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ MAESTROS ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 http://www.mytango.gr/

TWO DAY TANGO SEMINAR IN KARLOVASSI

“Tango in Samos” and Samart organize a two-day seminar – in Karlovassi on 9-10 May 2015 – with the distinguished teachers Konstantinos Bagropoulos and Metaxenia Karachaliou.

The weekend will include courses for experienced and non-experienced dancers; for those who want to discover the magic of the Argentine Tango!

During the seminar a Milonga (tango-party) will take place, with music by Konstantinos Bagropoulos as well as a show by K. Bagropoulos and M. Karachaliou!

TWO DAY PROGRAMME

SATURDAY:

(Without prior experience)

Base Classes

16.00-17.30

17.45-18.15

Techniques for women

18.30-20.00

Milonga (party) at 22.00, in cooperation with N.A.O.K.(Marine Organisation of Karlovassi) and in N.A.O.K.s building at the harbour, with a SHOW by the teachers!

SUNDAY:

Introduction to ochos

16.00-17.30

Round checkers, structure and technique

18.00-19.30

The courses will be held in the municipality hall in Karlovassi Central Square. Each course costs 5 euros.

For more information & registration

Facebook: Tango In Samos

E-mail: tangoinsamos@gmail.com

Mob: 694 599 5976

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE TEACHERS:

http://www.mytango.gr

Έκθεση Φωτογραφίας από μαθητές Γυμνασίου- “Η Σάμος μέσα από μια φωτογραφία”

Το 1ο Γυμνάσιο Σάμου στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιείται από μαθητές της Γ Γυμνασίου και σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Ομάδα Σάμου, τη Samart και τη Βιβλιοθήκη Σάμου, διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας με θέμα “Η Σάμος μέσα από μία φωτογραφία”. Η έκθεση θα διεξαχθεί στο κτήριο της Βιβλιοθήκης Σάμου στο Βαθύ από τις 20 Απριλίου 2015 έως τις 3 Μαΐου 2015 κατά τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης και θα είναι ανοιχτή για τα σχολεία.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 8:00πμ – 3:00μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00πμ – 5:00μμ

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

και οι υπεύθυνες καθηγήτριες:

Κουμούτση Σοφία

Βαμβάτσικου Κωνσταντίνα

Χριστοφή Ιωάννα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6977463195, 6974974758,6972025679

“Τριήμερο εκδηλώσεων στην Σάμο , αφιέρωμα στον Τσιτσάνη «Το ζεϊμπέκικο» με τον Γιώργο Νινιό / Tribute to great greek song writer and musician Vasilis Tsitsanis

2015 ΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ

Στις 18 Ιανουαρίου 2015 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη και το 2015 έχει κηρυχθεί έτος Τσιτσάνη, έτος τιμής στο μεγάλο Έλληνα δημιουργό. Για το λόγο αυτό έχουν προγραμματιστεί μία σειρά εκδηλώσεων στο νησί της Σάμου με την υποστήριξη της πολιτιστικής ομάδας Σαμart :

Δευτέρα 2 Μαρτίου, ώρα 19.00 , Aμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

TSITSANISΠαρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Ορδουλίδη «Η δισκογραφική καριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη (1936-1983)» . Ομιλητές του βιβλίου: Στάθης Παχίδης, Δημήτρης Σφίγγος.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου θα εκτελεστούν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, για πιάνο με τον Νίκο Ορδουλίδη και φωνή, με την τραγουδίστρια Μαρία Ψειροπούλου. Θα ακουστούν τραγούδια του Τσιτσάνη είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε διασκευασμένα.

Είσοδος ελεύθερη

ordoulidis

Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Μαρτίου, ώρα 21.00, Aμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

politismos_zeibekikoΘα “ανέβει” η θεατρική παράσταση “ΤΟ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟ”, παράσταση που ήδη παίζεται για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, με πρωταγωνιστές τον Γ. Νινιό, την Στ. Κρούσκα και την Π.Κουμπαρούλη.

Στους ρυθμούς του ζεϊμπέκικου –του χορού που αναμετριέται με το θάνατο- το έργο μιλάει για τον έρωτα, το πάθος, την καταστροφή, εκείνη την Ελλάδα που ετοίμασε το σήμερα, μέσα από την ιστορία ενός ανθρώπου που αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ, που κυνηγήθηκε και απογειώθηκε, που έκανε τον εαυτό του παρανάλωμα του πάθους, σφραγίζοντας την εποχή του και φέρνοντας ο ίδιος πάνω του τη σφραγίδα της ιστορίας.

Σε μια Ελλάδα που συνεχώς επαναλαμβάνει τα λάθη της, ένας ασυμβίβαστος καλλιτέχνης αντιστέκεται στο σύστημα με τη ζωή και τα τραγούδια του και βιώνει ακραίες καταστάσεις, ενώ το μόνο που αναζητά με πάθος είναι η αγάπη. Όταν όμως όσοι δεν αντέχουν την αλήθεια τον αρνούνται, εκείνος ξεπερνάει τα όρια και σηκώνει το όπλο του. Ποιόν σημαδεύει; Αυτούς που τον απαξίωσαν ή τον ίδιο του τον εαυτό; Το μυστικό του, που το κρατά καλά κλεισμένο στο χρυσό σημειωματάριο της φυλακής, θα αποκαλυφθεί από τη γυναίκα που η αγάπη της, αν και μεγάλη, δεν ήταν αρκετή για εκείνον, που στη ζωή του τα ήθελε όλα. Και είναι αυτό το μυστικό που θα φέρει τελικά την αγάπη σ’ αυτούς που ο ίδιος ήθελε να τον αγαπούν.

Άλλοτε άγριο και σκληρό, άλλοτε ανάλαφρο και τρυφερό με καυστικό χιούμορ, το «Ζεϊμπέκικο», το νέο έργο της Λείας Βιτάλη, καθρεφτίζει την αλήθεια της ελληνικής ψυχής και θέτει καίρια ερωτήματα για τις αξίες της νέας πραγματικότητας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ :

Σκηνοθεσία : Φώτης Μακρής

Σκηνικά – Κοστούμια : Διονύσης Μανουσάκης

Μουσική Επιμέλεια : Γιώργος Νινιός

Φωτισμοί – Βίντεο : Στέφανος Κοπανάκης

ΠΑΙΖΟΥΝ :

Γιώργος Νινιός, Στέλλα Κρούσκα, Ρένα Κουμπαρούλη

Στη παράσταση παίζουν ζωντανά οι μουσικοί : Θοδωρής Ζέης ( Μπουζούκι ) Σπύρος Κουτρουμάνης ( Κιθάρα )

Το Τραγούδι «Ζεϊμπέκικο» είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Νινιού.

Προπώληση: 10 ευρώ

Είσοδος: 12 ευρώ

Μειωμένο: 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων

Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Αγίου Νικολάου 2, Τ. 22730-23884

Press and Snack, Θεμ. Σοφούλη 52, Τ. 22731-00303

Πληροφορίες- Κρατήσεις: 6933-413060

Tribute to great greek song writer and musician Vasilis Tsitsanis

2015 Year of Vassilis Tsitsanis

2015 is the 100th anniversary year of the birth of Vasilis Tsitsanis, and therefore these events on the island of Samos with the support of the cultural group samart:

March 2nd, at 19:00, Amphitheater of Regional Unit (Perifereiaki Enotita), Samos town:

Stathis Pachidis and Dimitris Sfingos present Nikos Ordoulidis book, “The recording career of Vasilis Tsitsani (1936-1983).” After the presentation of the book Nikos Ordoulidis (piano) and Maria Pseiropoulou (song) will perform works of Vasilis Tsitsanis either in their original form or rearranged.

Admission free.

March 4th and March 5th, at 21:00, Amphitheater of Regional Unit (Perifereiaki Enotita), Samos town:

Leah Vitalis theatre performance “Zeibekiko”, which is already running its second year in Athens, starring G. Ninios, St. Krouskas and R.Koumparouli. Directed by Fotis Makris.

Presale: 10 euros

Admission: € 12

Reduced: 10 euros

Presale tickets

Bookstore Kyklos, St. Nicholas 2 T. 22730-23884

Press and Snack, Them. Sofouli 52, T. 22731-00303

Information- Reservations: 6933-413060

όψεις πολιτισμού logo samart logo

Θεατρική παράσταση “Η πόρνη από πάνω” – 16 & 18 Ιανουαρίου 2015

Η σαμart προτείνει την παρακάτω θεατρική παράσταση με την ηθοποιό Κατερίνα Διδασκάλου.

Η θεατρική παράσταση του Αντώνη Τσιπιανίτη με τίτλο “Η πόρνη από πάνω” και πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Διδασκάλου θα ανεβεί στις 16 και 18 Ιανουαρίου στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Η παράσταση συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της για τέταρτη σαιζόν.

 Λίγα λόγια την παράσταση

Η Ερατώ – η νοικοκυρά από κάτω – μιλάει για τον έρωτα, την απόρριψη, την προδοσία, τη βαναυσότητα σε βάρος των γυναικών, τους διεφθαρμένους δημόσιους λειτουργούς, την έλλειψη αυτοεκτίμησης. Με υπομονή και στωικότητα ζει στο περιθώριο, μέχρι την ημέρα που στο από πάνω διαμέρισμα μετακομίζει μια πόρνη. Και τότε…

Οι συντελεστές της παράστασης

Σκηνοθεσία : Σταμάτης Πατρώνης
Φωτισμοί : Ελένη Αναγνωστοπούλου
Καλλιτεχνική επιμέλεια : Μηνάς Μινατσής
Κοστούμια : Δημήτρης Ανδριανός
Μουσική επιμέλεια : Μιχάλης Ρουμπής,Ιωάννης-Ιόλαος Μανιάτης
Βοηθός σκηνοθέτη : Μιχάλης Ρουμπής
Χειρισμός κονσόλας : Σεμίνα Παπαλεξοπούλου
Επιμέλεια σκηνικού : Ματθαίος Δαμίγος

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια της παράστασης κοστίζουν 10 ευρώ στην προπώληση.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα γίνεται στο Κέντρο Τύπου,  Θεμιστοκλή Σοφούλη 52  – παραπλεύρως ALPHA BANK, τηλέφωνο 2273100303 και στο Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Αγίου Νικολάου 2, τηλέφωνο 2273023884.

Η τιμή των εισιτηρίων στο ταμείο κατά τις ημέρες των παραστάσεων θα είναι 12 ευρώ, ενώ τα εισιτήρια για ανέργους και φοιτητές θα κοστίζουν 10 ευρώ.

Τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων: 6933413060.

Ευχαριστήριο χορηγιών

Η σαμart ευχαριστεί ιδιαίτερα για την πολύτιμη οικονομική προσφορά τους παρακάτω χορηγούς του θεσμού των υποτροφιών του Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης για το έτος 2014-2015:

Press & Snack (Κέντρο Τύπου) – Ηλίας Γιαννουλόπουλος

Σύλλογος Μουσικής & Πολιτιστικής Δημιουργίας «Ηδύλη» Καρλοβάσου

Ξενοδοχείο Kervelli Village – Στέφανος Βασιλείου

Γιώργος Κουμαραδιός

Πρατήριο καυσίμων Avin – Γιώργος Παριανός

Με τη βοήθεια των αναφερόμενων προσώπων και επιχειρήσεων δόθηκαν υποτροφίες μερικής ή ολικής (ετήσιας) διάρκειας, σε πέντε σπουδαστές του προγράμματος μουσικής εκπαίδευσης με διαπιστωμένο μουσικό ταλέντο προκειμένου να παρακολουθήσουν σπουδές στα παρακάτω μουσικά αντικείμενα: πιάνο (1), μονωδία (2), κλαρινέτο (1) και βιόλα (1).

Επίσης, τα μέλη της ομάδας ευχαριστούν ιδιαίτερα τους Λευτέρη Στυλιανίδη και Άρη Ζαφειρίου για την έμπρακτη υποστήριξή τους προκειμένου να λειτουργήσει ο θεσμός της φιλοξενίας εκπαιδευτών εκτός Σάμου και εύχεται σε όλους τους παραπάνω, στις οικογένειές τους αλλά και σε όσους αγκάλιασαν με θέρμη το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Καλή Χρονιά, με Υγεία και Ευτυχία!

Thanking for sponsorships

samart is grateful to the following sponsors for their valuable economical support for scholarships of the Music Educational Program for the year 2014-15:

 • Press & Snack (Press Center), Elias Gianonolopoulos
 • Association of Music and Cultural Creation “Idyli”, Karlovassi.
 • Hotel Kerveli Village, Stephanos Vassilias
 • George Koumaradios
 • Fuel Station Avin, George Parianos

With the help of the above listed persons and associations 5 partial or annual scholarships have been granted to 5 students of: piano (1), singing (2), clarinet (1) and viola (1).

samart would also like to give special thanks to Mr. Leuteris Stylianidis and Mr. Aris Zafeiriou for their practical support in order to cover the hospitalisation of instructors from outside Samos. Wishing them all and their families as well as others, who has embraced this specific Musical Program:

Happy New Year, with Health and Happiness!